Kamerabevakning

INFORMATION OM KAMERABEVAKNING PÅ MASKIN-HUSET I EKSJÖ AB

Vem riktar sig denna information till?

Maskin-Huset i Eksjö AB har kamerabevakning på ett flertal ställen och denna information vänder sig till dig som befinner dig på platser där vi har kamerabevakning och du via det inspelade materialet kan identifieras. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive område.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Att vara personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen innebär ett ansvar att säkerhetsställa att behandlingen av personuppgifter sker på ett lagligt och korrekt sätt. Vi som är personuppgiftsansvariga:

Maskin-Huset i Eksjö AB. org.nr: 556844-2296

Varför kamerabevakar vi?

I och utanför vår butik kamerabevakar vi för att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom områden där vi bedriver verksamhet.
Vi kamerabevakar även för att skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Vilka kategorier av personuppgifter kan komma att behandlas genom kamerabevakning?

Alla de individer som befinner sig på upptagningsområdet för våra kameror kan komma att få sina personuppgifter behandlade. Dessa individer kan utgöras av kunder, leverantörer, besökare, anställda, entreprenörer, konsulter, bevakningspersonal, säkerhetspersonal eller obehöriga.

Bevakning och inspelning av video inom företagets områden

Syftet är främst att i realtid upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet såsom stöld och skadegörelse. Kamerabevakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som exempelvis skadegörelse eller stöld. Bevakningen fyller också funktionen att stävja obehörig vistelse i fastigheterna samt som visuellt stöd för vår externa larmcentral.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Detta syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidarebefordran till exempelvis polismyndighet eller domstol.

Vi hanterar personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter, till polismyndighet eller domstol, som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Nedan finner du en sammanfattande tabell kring syfte, laglig grund och lagringstid.

Syfte
Laglig grund
Lagring
Skydda personal
Intresseavvägning
10 dagar
Skydda egendom
Intresseavvägning
10 dagar
Skydda besökare
Intresseavvägning
10 dagar
Säkerhet, ex brandövervakning och driftövervakning
Intresseavvägning
10 dagar
Förebygga brott
Intresseavvägning, Rättslig förpliktelse
10 dagar eller längre om det är pågående juridisk process

Vem har tillgång till kamerabevakningsmaterialet?

Vi säljer eller förmedlar inga personuppgifter. Uppgifterna kan dock komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som vi anlitat för säkerhet och bevakning samt drift av system för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av oss och enbart på de villkor som vi anger i avtal.

Uppgifterna kan för det fall det är nödvändigt komma att delas inom andra bolag inom vår koncern. (Maskin-Huset AB, samt MC-Butiken i Eksjö AB)
Uppgifter kan också, där rättslig förpliktelse föreligger, komma att behandlas av brottsutredande myndighet.

Vi eller våra personuppgiftsbiträden kommer inte överföra personuppgifterna utanför EU/EES utan att vidta lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande lagstiftning.

Säkerhet

Inspelat material sparas på servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Har du frågor?

Du är i så fall välkommen att kontakta oss på telefon 076-3187959 eller maila: [email protected] eller [email protected]

Denna information är uppdaterad 2022-02-04 och senast gällande version kommer finnas tillgänglig på denna webbplats. Vi förbehåller sig rätten att ändra denna policy när som helst och utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna policy för att ta del av eventuella ändringar.